Pelgulinna Gümnaasium

Pelgulinna gümnaasiumi logoPelgulinna Gümnaasium on Põhja-Tallinnas asuv täistsükliga üldhariduskool, milles õpib üle 900 õpilase ja töötab üle 60 õpetaja. Meie tegevuse põhisuunaks on senini olnud kunsti süvaõpe, kuid viimastel aastatel on sellele lisandunud ka keskendumine tehnoloogiale ja teadusharidusele (informaatika, LTT ained). Digipädevuste ja -tegevuste populariseerimine on meid toonud kaardile ka rahvusvahelisel areenil - kooli on maailma eri paigust külastatud Jaapanist Ameerikani. Erilise huvi all oli loovuse ja teaduse (eriti informaatika ja robootika, programmeerimine) lisaainete andmine juba alates 1. klassist. Lähtume põhimõttest, et kõiki õpilasi tuleb toetada, et nad saaksid paremini hakkama LTT valdkonnas ja alustada tuleb juba algõpetusest.

Pelgulinna Gümnaasium panustab pakti eesmärkide täitmisele kõigis kolmes põhisuunas.

Tegevussuund 1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ühiskonnas, eeskätt noorte hulgas ning selleks vajalikud tegevused

Meile on alati olnud oluline keskendumine LTT ja informaatika ning kunsti ainetele (STEAM). Selleks kutsume kooli välisesinejaid läbi erinevate projektide, näiteks: Tagasi Kooli ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu, aga ka läbi õpetajate ja vanemate isiklike kontaktide. Osalemine erinevatel konkurssidel (HITSA, Tallinna Haridusamet, eraettevõtted) on meile toonud erinevaid tunnustusi ja parandanud ka materiaalset baasi. Sisulises osas näeme, et kõige enam on kasu lõimingutest, sest LTT ei ole maailmas asi iseeneses, vaid on päriselu üks osa. Paljud õpetajad peavad ka sellekohast blogi: LTT ja matemaatika pgloma.blogspot.com; informaatika: pelguit.blogspot.com; nutiõpe: pgnutikad.blogspot.com; internetiohutus pgturva.weebly.com; üritused koolis: pgyritus.blogspot.com;

Tegevused:

        Lõimingud (terve kool): sügisene lõimingute nädal 1.-6. klassideni oli keskendudnud reaal- ja loodusainetele 7.-12. klass humanitaarainetele. Koostöös LTT õpetajatega on seal sees palju LTT elemente, mida teadusained, matemaatika ja humanitaar saavad koos teha; kevadine 3-päevane lõimingute nädal on pühendatud LTT ainetele ja teemadele 7.-12. klassides.
        Reaalainete (LTT) nädala korraldamine (gümnaasiumi 11. klass korraldab nädalat tervele koolile);
        Üle ühe aasta korraldame gümnaasiumile (10-11. klass) matemaatika laagrit, mis on 3-päevane konkreetsetele matemaatikat ja loogikat toetavatele ja edendavatele tegevustele suunatud - välisesinejad, töötoad, harjutustunnid, õpimängude loomine, erinevate testime ja ülesannete sooritamine;
        Põhikooli loovtööde realiseerimine LTT valdkonnas - õpilased korraldavad ise teistele õpilastele LTT valdkonna ainete üritusi, külastusi, mänge;
        Majandusõpetuse raames korraldatakse erinevaid laatasid nt. Jõululaat, milles õpilastel tuleb toime tulla müügi- ja turundussituatsioonis;
        Osalemine erinevates Innove EIS testimistes (keemia, matemaatika, PISA eeltest jne);
        Osalemine matemaatika alastes võistlustes (algkoolist kõik) ja põhikoolist matemaatikas ja LTT ainetes parimad (nt piirkonna olümpiaad);
        Geograafia Tallinna olümpiaadi eelvoor 8. klassidele viiakse läbi meie koolis;
        Osalemine HITSA õpilaskkonkurssidel kui ka e-Twinningu projektide tegemine;
        Koostöö TTÜ Innovatsiooni ja ettevõtluskeskuse Mectory-ga. Meie õpilased ja õpetajad külastavad keskust ning me  viime läbi ja osaleme koostööprojektides;
        Robotex külastus.

Tegevussuund 2. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel ning selleks vajalikud tegevused

 • Meie koolis on käivitunud ja osaliselt ellu viidud Digipööre ehk kõik meie õpetajad kasutavad tehnikat õpetamisel ja õpilased kasutavad nutiseadmeid, internetti nii ainetunnis kui ka koduste tööde tegemisel. Kasutusel on pilveteenused (Google Drive, Office 365), õpetajatel on õpiblogid. Põhikoolist alates kasutatakse Moodle õpikeskkonda. Osad tegevused ei ole veel väga süsteemsed ja järjepidevad. Sellega tegeleme koolis keskselt. Õpetajate koolitused vastavas vallas on meile samuti väga olulised, seega võimalusel tellime kooli väliskoolitajaid. Taristu arendamine on hetkel olukorras, kus reaalainetes on kasutada 20 sülearvutit, loodusainetes 5+7, lisaks veel 5 komplekti Vernieri seadmeid. I ja II kooliastmes 24+28 tahvelarvutit, 13 sülearvutit; lisaks veel 2 arvutiklassi. Võimalus kasutada Raspberry Pi-d (programmeerimine, animeerimine, Volframi kasutus), koolis levib WiFi. Informaatika toetavad tunnid on pragmaatilisel suunal 1-11. klassis, kunstisuunal 1.-3. klass, 5. ja 8. klassis.
  ● Algklasside tahvelarvuti kasutamine tundides (miinumum 1 kord nädalas iga klass);
  ● Matemaatika- loogika suund algõpetuses annab võimaluse õpilastel väiksemas grupis uurida loogikat, viia läbi süsteemseid ja loovaid harjutusi nt. Lego WeDo abil. Vastava koolituse on saanud (2015 november) kõik algõpetuse õpetajad ja mõned matemaatikaõpetajad;
  ● Integreeritud programmeerimise ja robootika algõpetus informaatika ainetes (Lego robotid, WeDo, KoduGameLab, CodeAcademy, Scratch, Rasperry Pi, TouchDevelop, nutirakenedused, 3D printimine jne). Tegevusi toetavad ehk partnerid on HITSA, Vaata Maailma Nutilabor, UK Suursaatkond, Transferwise, projekt Eesti 2.0;
  ● Algõpetuse majanduse tundides õpitakse raha ja majandamisega toimetulekut; osaletakse võimaluse ka leiutajate konkurssidel;
  ● Matemaatika tundide algtaseme programmeerimise ja loogikaga tegelemine Meet Edison abiga (alates 2016);
  ● Targalt Internetis päeva tähistamine,erinevad sellealased tegevused iga veerand. informaatika ainetunnis ja ka läbi klassijuhatajatunni tegevuste ning külaliste näiteks: politsei, Lastekaitse, IT eksperdid;
  ● 2015-2016 õppeaastal toimus 4.-5. klassidele Nutitsirkuse projekt, milles õpilased õppisid väljas nutivahendeid kasutama ja seda teistele seletama. Plaan on käia läbi Põhja-Tallinna koolid, lasteaiad ja jõuda ka vanemate inimesteni. Koostööprojekti viime ellu Ehte Humanitaargümnaasiumiga ja seda toetab Tallinna Haridusamet konkursist “Digimõte”. III kooliaste
  ● LTT puudutavad õppekäigud erinevatesse asutustesse, osalemine ülikoolide tudengite tegevuste/materjalide pilootimistel; kinokülastused LTT filmide ainetel;
  ● Praktilised rühmatööd, õuesõppe ülesanded LTT ainetes;
  ● Lõimingupäevad kevadel ja sügisel;
  ● Loovtööde tegemise suunamine LTT ainete valdkonda, ürituste planeerimine ja läbiviimine meeskonnas kogu koolile;
  ● Paljud tegevused, mis toimuvad informaatika ainetes toimuvad ka siin; Gümnaaisum
  ● Gümnaasiumiõpilased kasutavad eMath õpikut koostöös Soome ja Rootsi koolidega. Projekti esimesed faasid on küll läbi, aga õpikut/e-töövihikuid saame kasutada ikka.
  ● Osaleme gümnaasiumi interaktiivse õpiku EdFox (Foxacademy) pilootimisel
  ● Valikained gümnaasiumis: biogeograafia, biokeemia I ja II, uurimustöö alused, uurimustöö tegemine arvutiga, inimene ja õigus, majandus I ja II, eraisiku rahaasjad, raamatupidamine, geomeetria, majandusmatemaatika elemendid, interneti ohutus õpilaselt õpilasele jm.
  ● Matemaatika laagri korraldamine üle ühe aasta 10.-11. klassile.
  ● Toetavate e-kursuste avamine ja kursustele suunamine (NT õpilasakadeemia, olümpiaadid) gümnaasiumi osas;
  ● LTT, matemaatika ja informaatika ainete uurimustööde tegemisele suunamine ja nende esitamine kogu koolile; Õpetajate koolitused
  ● Õpetajate expo - kõik jagavad kogemusi mida õpetada, kuidas õpetada, milliseid tehnoloogiaid kasutatakse;
  ● Muutunud õpikäsitluse koolitused;
  ● Digipädevuse tõstmise koolitused koolis ja läbi Hitsa koolitusvaliku; Sisekoolituste tellimine nt LegoWeDo kasutamine
  ● LTT, matemaatika, informaatika õpetajate osalemine Tallinna ainesektsioonides, seltside ja ühingute tegevuses
 • Tegevussuund 3. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas töötamise väärtustamine ning selleks vajalikud tegevused
  Selles vallas tuleks meil arvatavasti üsna palju areneda. Koostöö kogukonnaga ja vastava elu ning töövaldkonnaga on enamasti koolides kõige nõrgem pool. Kui keegi tunneb, et ta sooviks meile appi tulla, siis oleksime sellele avatud. Praegu suudame ise pakkuda oma õpilastele järgmist:
  ● 9. klasside ja 12. klasside karjääripäevad ja sellekohased tegevused koostöös Rajaleidjaga;
  ● ainetundides erinevate ametite kohta uurimine ja nende tutvustamine;
  ● CV koostamise õppimine inglise keele ja eesti keele tunnis;
  ● Välisesinejad, tudengid jms esinevad meie õpilastele IKT erialade tutvustamisel; ettevõtete ja kutsekoolide, ülikoolide külastused; ettevõtjad ja erialade esindajad (enamasti lapsevanemad, vilistlased) tutvustavad õpilastele ameteid. Tehakse seda Tagasi Kooli projekti raames ja ka lõimingupäevade raames.