Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikooli logoTallinna Ülikoolis õpib üle 9000 üliõpilase ning õppejõude ja teadlasi on kokku enam kui 400. Soovides saavutada paremat kooskõla ühiskonna vajadustega, oleme võtnud eesmärgiks saada targa eluviisi eestvedajaks Eestis. Tark eluviis tähendab eelkõige teaduspõhiseid otsuseid nii ühiskonna kui ka kodaniku paremaks toimetulekuks. Ülikooli viis fookusvaldkonda on: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine.

Tallinna Ülikool panustab pakti eesmärkide täitmisele kõigis kolmes põhisuunas.

Tegevussuund 1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ühiskonnas, eeskätt noorte hulgas ning selleks vajalikud tegevused
 Osalemine Haridus- ja Teadusministeeriumi programmis „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridusastmetel.“ Programmi raames eelinkubatsiooni väljaarendamine ja lansseerimine Tallinna Ülikoolis, eesmärgiga siduda teaduse ja tehnoloogia alaseid teadmisi ettevõtlusoskustega.
 Õpilasakadeemia kursuste läbiviimine kaks korda aastas. Kursuseid korraldatakse kõigis viies Tallinna Ülikooli fookusvaldkonnas ning hõlmatud on nii teadus kui digitehnoloogia.
 Loodusteaduste populariseerimiseerimiseks vajalike metoodikate arendamine, kasutades ning luues kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate lahendusi (nt "Ühe minuti loengud", "Avastusrada", „EcoKit“).
 Loodusteaduste alaste loengusarjade väljatöötamine ja pakkumine üldhariduskoolidele.
 Erinevatele vanuserühmadele suunatud töötubade ja projektipäevade korraldamine mitmete loodusdistsipliinide lõikes.
 Laiemale avalikkusele suunatud teadust ja tehnoloogiat populariseerivate sündmusformaatide väljatöötamine ja piloteerimine.
 LTT valdkonna täienduskoolituste pakkumine laiemale avalikkusele.

Tegevussuund 2. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel ning selleks vajalikud tegevused
 Tehnoloogia õpetuse integreerimine loodusteadustega. Tehnoloogia õpetajate ettevalmistus kui LTT valdkonna edendamise tagamine üldhariduskoolides.
Integreeritud loodusteaduste õppekava arendamine.
 Loodusteaduste õpetamise metoodikate arendamine tervikliku teaduspõhise maailmapildi kujunemise tagamiseks (inimene kui keskkonna osa, väärtushinnangute kujundamine ning inimtegevuse ja looduse vaheliste seoste teadvustamise toetamine).
 Haridusuuenduse, jätkusuutliku arengut toetava hariduse ning maailmahariduse toetamine ning kättesaadavaks tegemine kõigi erialade üliõpilastele ülikoolis ning vastavate metoodikate ning kompetentside arendamine. Seotud täiendkoolituse õppekavade väljaarendamine.
 Uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga seotud psühholoogiliste, tervislike ja keskkonnakaitseliste probleemide identifitseerimine ning lahendamisvõimaluste uurimine.
 Interdistsiplinaarsete projektõppe metoodikate arendamine LTT valdkonna õppe sidumiseks erinevate Tallinna Ülikooli fookusvaldkondadega (haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis, ühiskond ja avatud valitsemine).
 Üldhariduses digipöörde toetamine (sh õpitarkvara arendamine, Õpilasakadeemia, õpetajate täiendusõpe korraldamine).
 Eestvedajaks olemine digitaalse kirjaoskuse edendamisel, inimese ja arvuti interaktsiooni mõjude uurimisel ning digididaktika ja digiõppevara arendamisel.

Tegevussuund 3. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas töötamise väärtustamine ning selleks vajalikud tegevused
 Inimese ja arvuti interaktsiooni valdkonnas iga-aastase konverentsi World Usability Day korraldamine.
 Demopäeva e-Vent korraldamine, mille raames tutvustatakse tudengite, teadlaste ja õppejõudude projekte laiemale avalikkusele.
 Garage48 ideegaraažide läbiviimine kõigis Tallinna Ülikooli fookusvaldkondades.
 Üliõpilaste ettevõtlikkuse toetamine kõigil kolmel õppeastmel läbi teadustöö sidumise reaalsete sotsiaalmajanduslike ja keskkonnaalaste väljakutsetega. Täiendavalt võimaluste otsimine teadustöö tulemuste rakendamiseks ettevõtluses.
 Avatud Akadeemia loengute korraldamine laiemale avalikkusele. Arvamusliidrid, teadlased ja ettevõtjad võtavad sõna päevakajalistel teemadel (sh teaduse ja tehnoloogia teemadel).
 Nutika spetsialiseerumise ja kasvuvaldkonna õppekavade arendamine.
 Noorte ettevõtjate kogemuslugudele ja ekspertloengutele (sh teaduse ja tehnoloogia teemade käsitlemine) keskendunud sündmuste sarjade lansseerimine.
 Ettevõtete jätkusuutlik kaasamine praktikavõimaluste tutvustamisse ja pakkumisse ning valdkondlike probleemide kaardistamisse.