Jõhvi Gümnaasium

Jõhvi gümnaasiumJõhvi Gümnaasium on esimene omataoline kogu Virumaal - riigigümnaasium, kus õpivad koos eesti ja vene emakeelega õpilased 10.-12. klassini. Kool on innovaatiline oma sisult ja vormilt – muutunud õpikäsitlus (75-minutilised tunnid ja valikained, partnerlus akadeemilise haridusega pedagoogide ja praktikute vahel, rahvuste ülene temaatika disaini, ettevõtlikkuse ja aasia keelte-kultuuride abil.

Jõhvi Gümnaasium panustab pakti eesmärkide täitmisele kõigis kolmes tegevussuunas.

Tegevussuund 1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ühiskonnas, eeskätt noorte hulgas ning selleks vajalikud tegevused

  • Jõhvi Gümnaasiumi kujundamine loodus- ja täppisteaduse, tehnoloogia ja inseneeria (STEM, robootika jt) alaseks kompetentsikeskuseks Ida-Virumaal, s.h inseneeria teemaliste avatud seminaride ja õpetajakoolituste korraldamine. Tegevuse eesmärgiks on harida õpetajaid inseneeria harudest ja insener-teaduslikest trendidest, mõtteviisidest ning tutvustada häid praktikaid (nt õpilasuurimuste tulemuste esitlemisega).
  • Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ja edendamine huvitegevuse kaudu nii Jõhvi gümnaasiumi kui piirkonna teiste koolide õpilastele: õppejõudude / praktikute vahendamine, ülesannete ja vahendite võimaldamine (LTT huviringi käivitamine s.h ka Jõhvi teiste koolide õpilaste kaasamine). Huviringi (JG tehnika huvigrupi) juures luuakse STEM Akadeemia: Kuue kuu jooksul õppeaastas toimub näidisülesannete/simultaanide harjutamine teadusasutuste, ülikoolide, praktikute (kooli partner-ettevõtted) ja õpetajate koostöös Ida-Viru maakonna koolitiimidele. Võimalikud lisandväärtused: osalemine edukalt täppisteaduste olümpiaadidel, noorte omavaheline võrgustamine ja koostöö.
  • Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine kooli ajalehe kaudu: töövari ja mentor teadusajakirjaniku poolt, gümnasistide poolt vastavasisuliste artiklite kirjutamine (Imeline Inseneeria rubriik, artiklid ka ETAG kanalitesse).

Tegevussuund 2. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel ning selleks vajalikud tegevused.

  • Hariduse kvaliteedi tõstmine STEM õppeaine avamisega koostöös Eesti Energia, VKG, Eastman Facilities ja ETAg-iga sh praktilise ning lõimitud lähenemise kasutamine.
  • STEM tööriistad õpetajatele ja õppearendus ainekavadele s.h projekt- ja probleemõppe juhendite ja tööriistade loomine (võrgustiku liikmed, sisuline töö ja lähteülesanne määratletakse koostöös Sillamäe Gümnaasiumiga ning projektõpe kooli partneritega)
  • Uurimistööde valdkonnas inseneeria temaatika fokusseeritud käsitlemine: teemade, juhendajate, metodoloogiate (rakendusliku uurimuse aluste seminar õpetajatele), praktikakohtade näol, kaasatakse ka Huvitav Kool ja TÜ. Osalemine Õpilaste teadusfestivalil iga aasta aprillis sh osaleda võimalusel esinejana ning pakkuda õpilastele sealseid lõimitud väliõppetunde. Jõhvi Gümnaasium kandideerib õpilasuurimuste stipendiumile (atraktiivse idee ja võimeka õpilase puhul).

Tegevussuund 3. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas töötamise väärtustamine ning selleks vajalikud tegevused.

  • Karjäärinädalal ja ettevõtlusnädalal huvitavate esinejate abil inseneeria/STEM võimaluste käsitlemine, huvigrupis mentorõhtud, inseneeriaga seotud ettevõtete külastused.
  • Praktikakohad ja töövarjud: 5-päevane programm selge lähteülesande ja tulemusliku tööga suundade (õpilase spetsialiseerumise) põhiselt. LTT, IT, meditsiin õppekava jne). Praktika lõimib ained ja aitab mõtestada nö erioskusi.