Tallinna Reaalkool

ReaalkoolTallinna Reaalkooli missiooniks on olla ajaloolistele traditsioonidele toetuv kool, kõrge vaimsuse kandja ja reaalhariduse lipulaev Eestis. Reaalkooli põhiväärtusteks on olla ühiskonnale avatud; omanäoline ja arenev kool.

Tallinna Reaalkool panustab pakti eesmärkide täitmisele kõigis kolmes põhisuunas.

Tegevussuund 1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ühiskonnas, eeskätt noorte hulgas ning selleks vajalikud tegevused
 Ohoo-päev, kus 1. – 4. kl õpilased esitlevad oma leiutisi.
 Osavõtt leiutajate konkursist.
 Teadlaste Öö õpitubade läbiviimine iga aasta septembris (DNA määramine, lihtne füüsika, keemiakatsed, robootika jm, temaatika varieerub vastavalt Teadlaste Öö teemale).
 Robootika ja arvutiringide (sh programmeerimise alused) töö jätkamine ning uute käivitamine I –III kooliastmes.
 Teaduspäev – loengud ja praktilised töötoad kogu koolile, kaasatakse ettevõtjaid, vilistlasi, oma ala asjatundjaid.
 Rahvusvahelise reaal- ja loodusainete konverentsi läbiviimine koostöös partneritega ja muutes selle traditsiooniliseks sündmuseks (I konverents toimus sept 2015).

Tegevussuund 2. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel ning selleks vajalikud tegevused
 R-õpe - koolis väljatöötatud reaal-loodusaine 1. – 4. kl õpilastele.
 Osavõtt õpilaste teadustööde riiklikust konkursist.
 Osavõtt GLOBE uurimistööde konkursist.
 3D printimise võimaluste kasutamine huvialaringis.
 Gümnaasiumiastme plaaniliste laborite läbiviimine Tallinna kõrgkoolides.
 7. kl loovtööde sidumine LTT ainetega.
 Õpilaste ja õpetajate digipädevuse tõstmine:
​​​​​​    o õpetajate sise- ja väliskoolitused,
    o informaatikatunnid 2., 5., 6., 7., 9. ja 10. kl,
    o informaatika ainekavade uuendamine ja kaasajastamine vastavalt muutunud õpikäsitlusele,
    o tehniliste vahendite (sülearvuti, iPad, nutitelefon) integreerimine aineõppesse,
    o Moodle`i õpikeskkonna laialdasem kasutuselevõtt,
    o põhikooli tehnoloogiatundides kasutatakse 3D printerit, Lego Mindstorm NXT roboteid, CNC treipinke jm,
    o õpilaste osalemine Robotexi ja FLL (First Lego League) võistlustel.

Gümnaasiumi õppesuundade arendamine
 Programmeerimissuund IKT-hariduse populariseerimiseks:
     o õpetajateks TLÜ õppejõud,
     o osavõtt informaatikaolümpiaadidest riigi ja rahvusvahelisel tasemel,
    o osavõtt ProgeTiigri konkurssidest, o osavõtt Robotexist.
 Majandussuund ettevõtlikkuse arendamiseks:
    o õpilasfirmade loomine ja arendamine,
    o osavõtt teadustööde konkurssidest,
    o ettevõtjate kaasamine ainetundi.
 Tehnoloogiasuund:
   o õpetajateks TTÜ õppejõud,
   o osavõtt teadustööde konkurssidest,
   o tootearenduse lõputööde esitlemine Robotexil.
 Geograafia ja geoinfosüsteemide (GIS) teabepäeval ja konkurssidel osalemine.
 LTT õpikodade koordineerimine õpetajate poolt ning õpilaste osalemine

Tegevussuund 3. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas töötamise väärtustamine ning selleks vajalikud tegevused
 Töövarjuks olemine erinevates ettevõtetes.
 Ettevõtjate, oma ala spetsialistide ja vilistlastest tudengite kaasamine ainetundi.
 LTT valdkonnaga seotud projektides osalemine.
 Osalemine ainealaste koostöövõrgustike töös.
 Koostöö Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooliga, osalemine TÜ Innovatsioonikeskuse ning TLÜ HIKi tegevustes partnerina.
 Koostöö Energia Avastuskeskusega.
 Koostöö Junior Achievment Eestiga.
 Koostöö Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega – osalemine koolitustel, konkurssidel, projektides, õpetajate koolitamine.
 LTT ainete vaheline koostöö teiste üldhariduskoolidega.