Merivälja kool

Merivälja KoolMerivälja Kool on Tallinnas, Pirita linnaosas asuv põhikool, kus lapsed õpivad 1.-9. klassini. Merivälja Kooli õppekava näeb ette LTT valdkonna eelisarengut. Teadus- ja tehnoloogiapakti eesmärkide täitmiseks on koolis kavas tegevused neljal tasandil:

  • Igapäevases õppetöös klassitundides, õppekava rõhuasetused;
  • Huviringide tegevuses;
  • Populariseerivad tegevused kooliperele ja Tallinna koolide õpilastele;
  • Koostöö ülikoolide ja teiste asutustega.

Tegevussuund 1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ning selleks vajalikud tegevused.

  • Igapäevane õppetöö klassitundides, õppekava rõhuasetused

Esimesest kuni kolmanda klassini toimub õpe klassitundides, arvestusega 2 tundi nädalas loodusõpetusele. Loodusõpetust integreerivad klassiõpetajad teiste õppeainetega, eesmärgiks kujundada lapses terviklik maailmapilt. Uurimuslike oskuste arendamiseks rakendatakse I-III klassini avastusõppe metoodikat. Kooli asukoht võimaldab loodusõpetust õppida pargis, mererannal jne. Eesmärgiks looduse võimalikult praktiline tundmaõppimine. Klassitundide süsteem võimaldab kavandatud teemaga süvitsi tegelda ning õpet individualiseerida. IV-VI kuuenda klassini on õppekavas 2-3 loodusõpetuse nädalatundi. Lisaks toimub õpe osades klassides väiksemates rühmades arvestusega, et kuni 20 õpilasega rühmades on uurimuslik ja praktiline õpe tõhusam. Esimeses kooliastmes omandatud uurimusliku õppe alused leiavad rakendust mitmesugustes uurimisprojektides. Uurimisprojektide tulemusi tutvustatakse kevadel teaduspäeval. Tehnoloogiatundides valmistatakse vajalikke uurimusliku õppe vahendeid jne.

Matemaatiliste oskuste ja loogilise mõtlemise arendamiseks on igas klassiastmes "Nuputa"-tunnid matemaatika ainetundide raames.

VII-IX klassis on õppekavas suurendatud loodusainete tundide arvu. Jätkatakse uurimusliku õppega. Igati toetatakse, et õpilaste loovtööd oleksid LTT-ainelised. 7. klass osaleb KIK toel terve õppeaasta vältavas projektis „Vee jalajälg“. Kõik klassid peaksid saama KIK projekti toel üks-kaks korda aastas pikema õppepäeva mõnes looduskeskuses.

Loogilise mõtlemise arengut toetavad kooli õppekavasse integreeritud maletunnid esimeses ja teises kooliastmes.

  • Huviringide tegevus

Koolis töötavad Viimsi teadmiskeskuse „Collegium Eruditionis“ huviringid: Rebase Ruudi loodusringid, teadusringid Taibu ja programmeerimisring Püüton, samuti Meriväljakooli ringid: maleringid ning arendavate lauamängude ringid. Kavas on tehnoloogia arengusuuna toetuseks leida võimalusi programmeerimise ja robootikaringi avamiseks.

  • LTT populariseerivad tegevused kooliperele ja Tallinna koolide õpilastele

Septembris on kavas teadusnädal, osalemine „Teadlaste öö“ võrgustikus. Igal kooliveerandil toimub üks teaduspäev: bioloogia, keemia, füüsika, tehnoloogia.

Tegevussuund 2. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel ning selleks vajalikud tegevused

  • Koostöö ülikoolide ja teiste asutustega

Eesti Füüsika Selts, TÜ Teaduskool (teaduspäevade korraldamine).  TLÜ: õppekäigud laboritesse, teadlaste töö tutvustamine koolis ja ülikoolis.  TTÜ: Mektory koostööpartner alates septembrist 2015. Kavas regulaarsed õppepäevad Mektory laborites.  MTÜ Must Kuld: kompostikonteineri projekt  Edaspidi soovime leida võimalusi õppekäikudeks erinevatesse LTT ettevõtetesse ja teha koostööd ettevõtetega.