TTÜ Mektory Tehnoloogiakool

Mektory tehnoloogiakoolTTÜ Innovatsiooni ja ettevõtluskeskuse Mektory Tehnoloogiakooli tegevused on suunatud tehnika- ja tehnoloogiahuvilistele kooliõpilastele ja õpetajatele. Mektory Tehnoloogiakooli eesmärgiks on tutvustada igas eas õpilastele inseneeriat, teadust ja tehnoloogiat läbi erinevate praktiliste kursuste, töötubade ja linnalaagrite.

TTÜ Innovatsiooni ja ettevõtluskeskuse Mektory Tehnoloogiakool panustab pakti eesmärkide täitmisele kõigis kolmes põhisuunas.

1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ning selleks vajalikud tegevused
1. lastes ja noortes positiivsete hoiakute kujundamine, situatsioonilise huvi väljaarendamine sügavamaks personaalseks huviks, soodustamaks paremat ettevalmistust loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogiaainetes.
2. teaduse-, tehnika- ja tehnoloogiaringide ning huvihariduse kättesaadavuse suurendamine, õppesisu ja tugisüsteemide arendamine, formaalhariduse ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste lõimimine
TTÜ Mektory Tehnoloogiakoolis pakutavad tegevused kooliõpilastele:
Tehnoloogiaalastel kursustel saavad koolinoored arendada oma tehnilist taiplikkust läbi jõukohaste ja praktiliste tegevuste. Kursuste eesmärk on suurendada õpilaste huvi inseneeria ning tehnika- ja tehnoloogia vastu ning tutvustada samas ka Tallinna Tehnikaülikooli õppimisvõimalusi ja erialade sisu. Kursuse läbinud gümnaasiumiõpilased saavad tunnistuse, mis kandideerimisel TTÜsse võib anda kuni ühe täiendava konkursipunkti.
Töötoad võimaldavad igas eas õpilastel tutvuda erinevate teadus- ja tehnoloogiavaldkondadega ning saada esimene praktiline kogemus nt 3D printimises, robootikas, puutööd, kosmose vaatlemises, ja muus.
Tehnoloogialaagrite eesmärgiks on pakkuda põhikooli õpilastele koolivaheaegadeks teadus- ja tehnoloogiateemalist programmi, mille raames saavad õpilased tutvuda erinevate ülikooli laboritega, viia ise läbi katseid, osaleda praktilistes töötubades ning võistlustes.
Koolituspäevade eesmärk on anda õpetajatele informatsiooni uutest suundadest ja õpetamismeetoditest inseneriteaduses ja tehnoloogias.

Mektory Tehnoloogiakooli poolt pakutavad tegevused STEAM (Science, Tehcnology, Engineering, Art, Mathematics) valdkondade toetuseks:
Infotehnoloogia
 Programmeerimine (algkursus Scratchiga, edasijõudnutele Pythoniga)  Äppide programmeerimine  Multimeedia ja telekommunikatsioon
Mehaanika  Tootearendus ja disain  Biomeditsiinitehnikas  Energeetika
Mehaanika ja IT  Robootika  3D printimine
Matemaatika-loodus  Retk teadusmaailma  Praktiline astronoomia  Universumi lugu, päikesesüsteem ja muud taevakehad  Kosmosetehnika, kosmoselennud, kosmosetransport
Ehitus  Ehitusinseneeria  Maastikuarhitektuur ja ruumiline mõtlemine  Geodeesia ja geoinformaatika  Kujutav geomeetria  Ventilatsioonilabori töötuba  Keevitamise lühikursus  Puidutöö Cool Tool stuudios  TTÜ liginullenergia hoone  Digitaalse kunstiprojekti loomine  3D joonestamine ja modelleerimine

2. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel ning selleks vajalikud tegevused
1. õpetajate ning õppejõudude teadlikkuse ja oskuste tõstmine õppetöö sidumiseks ühiskonna vajadustega; TTÜ Mektory Tehnoloogiakool pakub õpetajatele toetavaid tegevusi läbi erinevate koolituspäevade ja toetavate tegevuste.
Koolitused õpetajatele: IKT kasutamine õppetöös  3D printimine ja CAD modelleerimine, materjalid ja programmid, printeri ehitamine  Mobiilirakenduste ABC  Rakenduste loomine Pythonis  Nutiabi hariduslike erivajadustega õpilaste toetamiseks
Ainealased koolitused  Koolirobootika Arduino mikrokontrolleri baasil  Keemia ja füüsika ainete integratsioon põhikoolis ja gümnaasiumis  Keskkonnakeemia  Uurimistöö juhendamine loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia suunal  Reaal- ja tehnoloogiaainete mõjusa õpetamise õpituba  Majandusmatemaatika alused
Projekt „Koolipäev Mektorys“ „Koolipäev Mektorys“ õppepäevad TTÜs ja Mektory keskuses üldhariduskoolidele võimaldavad koolidel kasutada regulaarse õppetöö läbiviimisel TTÜs ja Mektory keskuses olevaid laboreid ja seadmeid ning ülikooli õppejõude ja juhendajaid. Inspireerivam keskkond, uusimad tehnilised ja tehnoloogilised lahendused, võimalus praktiliseks õppetööks võimaldavad õpilaste tihedamat kokkupuudet ülikooliga ning annavad parema ettekujutuse eneseteostuse võimalustest ja karjäärivalikutest tulevikus.

3. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas töötamise väärtustamine ning selleks vajalikud tegevused:
1. kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja haridusasutuste koostöös innovaatiliste koostöövormide väljatöötamine LTT oskuste arendamiseks;
Äriideede konkurss Bright Minds koolinoortele (eelistatavalt roheliste tehnoloogiate, elektroonika, mehhatroonika, infotehnoloogia valdkondades), koostöös maakondlike partneritega. Konkursi raames pakume õpilastele ja nende juhendajatele teadmisi ja oskusi start up maailmas. Läbi õppeaasta viime läbi toetavaid tegevusi ideede genereerimiseks ja kontaktide loomiseks; toimuvad koolituspäevad, work-shopid ja seminarid regulaarselt nii Mektorys kui erinevates Eesti piirkondades. Osalejatel on soovi korral võimalus kasutada Mektory laboreid prototüüpide ehitamiseks. Konkursi raames koostatud äriideid esitletakse ja kaitstakse finaalüritusel. Kaasame tegevustesse peale õpilaste ka kohalikke ettevõtjaid, haarates kogukondi.
Regionaalne koostöö – sõlmitud on koostööleping Läänemaa SA Innovatsioonikeskus INNOKASega. Koostöö eesmärgiks on: tihendada maakondade vahelist koostööd loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia populariseerimisel; propageerida innovaatilist ja ettevõtlikku ellusuhtumist noorte seas; suurendada ettevõtlikkuse osa koolitus- ja õppeprotsessides. Lisaks Läänemaale toimib regionaalne koostöö äriideede konkursi raames veel Viljandimaa, Järvamaa, Saaremaa ja Harjumaaga.