Kohtla-Järve Gümnaasium

Kohtla-Järve Gümnaasium

Kohtla-Järve Gümnaasium on 2019. aastal avatud riigigümnaasium, Ida-Virumaa hariduse pärl, reaal-ja loodusainete lipulaev ning erineva kultuuri- ja keeletaustaga inimeste majakate võrgustik.

Kooli ühtne ja südamega tegutsev meeskond loob innustava, uuendusmeelse ja toetava õpikeskkonna, kus julgustatakse ja arendatakse iga õpilase andeid. Laialdane koostöö oma ala tipptegijatega, ülikoolide ja ettevõtetega üle Eesti tagab laiapõhjalise ja kvaliteetse hariduse ning mitmekülgsed võimalused õpilaste arenguks. Kool on ka initsiatiivikeskuseks piirkonna elu arendamisel.

Tegevussuund 1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ühiskonnas 

Kooli eesmärgid tegevussuuna raames:

 1. lastes ja noortes positiivsete hoiakute kujundamine, situatsioonilise huvi väljaarendamine sügavamaks personaalseks huviks, soodustamaks paremat ettevalmistust LTTs;
 2. teaduse-, tehnika- ja tehnoloogiaringide ning huvihariduse kättesaadavuse suurendamine, õppesisu ja tugisüsteemide arendamine, formaalhariduse ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste lõimimine;
 3. teadliku ja süsteemse kokkupuute loomine tööeluga läbi ettevõtete ja üldhariduskoolide koostöö; asjatundliku karjääriinfo pakkumine õppijatele;
 4. lapsevanemate teadlikkuse tõstmine ja nende kaasamine laste võimalike karjäärivalikute toetamiseks teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas.

Nende eesmärkide saavutamiseks tehtavad üritused, olulisemad tegevused:

 • Koostöös ülikoolidega LTT valdkonna teadusringide pakkumine gümnaasiumi õpilastele;
 • Teadus-ja tehnoloogia ettevõtete ekspertide kaasamine õpilaste uurimistööde kaasjuhendamisse ja prioriteetsete päriseluliste teemade pakkumisse;
 • Loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna populariseerimisele suunatud võistluse formaadi välja töötamine gümnasistide jaoks läbi  interdistsipliaarsete teaduslikke õpilaste aktiivsust taotlevate meeskondlike väljakutsete;
 • Panustame, et tõsta õpilaste huvi teadushariduse ja uurimusliku õppe vastu ja suurendada loodus-ja täppisteaduste ning tehnoloogia kirjaoskuse arengut;
 • Teadusteatri huviringide korraldamine; 
 • Ülikoolide teaduskondade ja ettevõtete külastused 12.klassi õpilastele võimalikke karjäärivalikute toetamiseks teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas;
 • Karjääri-ja töövarjupäevade organiseerimine õpilastele;
 • Projektipõhise õppe planeerimine ettevõtetes, reaaleluliste kaasuste ja ekspertide abil;
 • Inseneeriat populariseeriva teemanädala korraldamine koostöös koolivälise partneriga (ettevõtted + ülikool);
 • Koostöös ettevõttega valikaine loomine, õppesisu ja õpiväljundite planeerimine, tundide läbiviimine koolis ja partnerettevõttes.

Tegevussuund 2. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel

Kooli eesmärgid tegevussuuna raames:

 1. õpetajate ning õppejõudude teadlikkuse ja oskuste tõstmine õppetöö sidumiseks ühiskonna vajadustega.

Nende eesmärkide saavutamiseks tehtavad üritused, olulisemad tegevused:

 • Õpetajate toetamine õppeainete integreerimisel ja õppetöö teemade sidumisel tööelus prioriteetsete valdkondadega läbi
  täiendkoolituste ja koostöö ettevõtete ekspertide ning ülikoolide õppejõududega;
 • Valdkonna õpetajatele õppekäikude korraldamine teadus-ja tehnoloogia ettevõtetesse tutvumaks tänase tööelu väljakutsete ja ekspertide vajadustega.

Tegevussuund 3. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas töötamise väärtustamine

Kooli eesmärgid tegevussuuna raames:

 1. kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja haridusasutuste koostöös innovaatiliste koostöövormide väljatöötamine LTT oskuste arendamiseks.

Nende eesmärkide saavutamiseks tehtavad üritused, olulisemad tegevused:

 • Kaasata loodus-ja täppisteaduste ning inseneeria sündmuste ja võistluste organiseerimisel nii kohalikku omavalitsust, koolipidajat (Haridus-ja Teadusministeerium) kui ettevõtteid, nii sisendite andmisel kui tegevuste mõju analüüsimisel; 
 • Tõsta valdkonna populariseerimise vajalikkuse teadlikkust kõigi partnerite jaoks.
Kontakt:
Teivi Gabriel
õppe- ja arendusjuht
teivi.gabriel@kjg.ee
https://kjg.ee/