Hariduse Infotehnoloogia SA

HITSAHariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) tegevused on suunatud IKT hariduse ja digiõppe arendamisele Eestis. HITSA eesmärgiks on toetada noorte IKT oskuste arendamist ja tarka kasutamist hariduses ning tõsta IKT õppekvaliteeti. HITSA tegutseb selle nimel, et tagada ühiskonna arenguks vajalike digipädevuste omandamine kõigil haridustasemetel: esmasest kokkupuutest IKT-ga alushariduses kuni rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliste IKT spetsialistide ettevalmistuseni. HITSA rolliks on olla arenduste suunajaks ja heade praktikate levitajaks.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) panustab pakti eesmärkide täitmisele kahes põhisuunas.

Tegevussuund 1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ühiskonnas, eeskätt noorte hulgas ning selleks vajalikud tegevused
Valdkonna tutvustamise ja atraktiivsuse kasvatamiseks on HITSA rolliks üldhariduskoolides õpetajates ning seeläbi noortes positiivsete hoiakute ja teotahte kujundamine, andes tuge nii koolituste, õppevahendite kui ka nõustamise näol. HITSA panustab ka noorte erialateadlikkuse tõstmisele, viies läbi erinevaid valdkonda tutvustavaid ning teadmiste proovile panekut võimaldavaid üritusi, konkursse ja võistlusi. Peamised tegevused IKT hariduse populariseerimise ja kättesaadavuse suurendamisel:
1. HITSA pakub digipädevust tõstvaid auditoorseid kui ka veebipõhiseid täiendkoolitusi õpetajatele, haridusasutuste juhtidele ja haridustehnoloogidele.
2. ProgeTiigri programmi kaudu toetatakse õpetajate teadlikkust ja noorte initsiatiivi inseneriteaduste, disaini ja tehnoloogia ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnaga tegelemisel sh
 Luuakse õppematerjale õpetajatele ja viiakse läbi koolitusi.
 Korraldatakse noortele õpilaskonkursse ja võistlusi (nt. ProgeTiigri õpilaskonkurss, maakondlikud robootikapäevad ja -võistlused).
 Viiakse läbi teavitus- ja populariseerimisüritusi (tehnoloogiapäevad, seminarid, töötoad) õpetajatele ja õppijatele koostöös ProgeTiigri võrgustikuga.
 Pakutakse juhendamist ja rahalist tuge hariduslikel eesmärkidel kasutatavate seadmete (robootika komplektid, elektroonika-mehhaanika KIT-id jne) soetamiseks. ProgeTiigri programmi raames on maakondlikul tasandil ellu kutsutud mitmed ProgeTiigri võrgustikud, kes kohalikul tasandil korraldavad noortele tehnoloogia ning inseneeria valdkonda populariseerivaid üritusi ja viivad läbi tehnoloogiapäevi.
3. Koolinoorte ja tudengite küberkaitse alase teadlikkuse tõstmiseks ja enesearengu toetamiseks viib HITSA perioodil 2015-2017 läbi Küberpähkli ja Küberolümpia võistlusi. Tegevuste kaugemaks eesmärgiks on suurendada küberkaitse oskustega noorte osakaalu Eestis kõikidel elualadel. Mõlemad võistlused võimaldavad osalejatel end iseseisvalt testida ja võrrelda enda kübervaldkonna teadmisi teiste noortega. Küberolümpial saab mõõtu võtta ka teiste riikide õpilaste ja tudengitega.

Tegevussuund 2. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel ning selleks vajalikud tegevused
HITSA toetab kõikidel haridustasemetel IKT hariduse kvaliteedi tõstmist läbi erinevate programmide tegevuste:

1. Alus- ja üldhariduses on eesmärgiks ProgeTiigri programmi raames lõimida õppetöösse erinevaid tehnoloogilisi võimalusi, eesmärgiga siduda aine õppimine ja tehnoloogia kasutamine õpitulemuste saavutamisega. Programmi raames luuakse selleks õppematerjale ja viiakse läbi koolitusi, et võimaldada õpetajatel ja seeläbi noortel saada teadmisi ja oskusi tehnoloogia looval kasutamisel erinevate probleemide lahendamisel ja igapäevaelus toimetulemisel. HITSA poolt pakutavad materjalid tehnoloogiliste oskuste omandamiseks: http://progetiiger.ee/oppematerjalid

2. IKT kõrghariduse edendamiseks viiakse ellu IT Akadeemia programmi, mille eesmärkide täitmiseks on kavandatud järgnevad tegevused:
 IT Akadeemia erialastipendiumite maksmine, et toetada tudengeid õppetööle pühendumisel.
 Programmist toetatakse ülikoolide õppejõudude konkurentsivõimelise töötasu maksmist, et võimaldada ülikoolil konkureerida IKT sektori palkadega ning võimaldada Eestisse tuua rohkem rahvusvahelise kogemusega õppejõudusid.
 Programmist toetatakse katkestamist vähendavate ja õppeprotsessi toetavate tegevuste elluviimist.
 Õppekvaliteedi jätkupideva arengu toetamiseks on algatatud süsteemne koostöö ülikoolide ja tööandjate vahel õppekavade arenduses, et tagada õppe lõpetajale tööturul vajalikud teadmised ja oskused.
 Arendusprojektide läbiviimise kaudu toetatakse innovaatilisi ja uuenduslike õppemeetodite kasutuselevõttu kõikidel IKT õppekavadel kui ka IKT oskuste paremat õpetamist kõikidel teistel erialadel.
 Koostöös Skypega korraldatakse stipendiumikonkursse suurendamaks väljaspool Eestit õpetatavate spetsiifiliste reaalalade magistriõppe kättesaadavust. Infotehnoloogia valdkonna noorte ettevõtlikkuse arendamiseks viiakse koostöös Skypega ellu Skype University Hackathoni, et innustada ja anda metoodilist tuge tudengitele IKT lahendustel põhinevatele äriideede realiseerimisel.