Eesti Inseneride Liit

EIL logo

Eesti Inseneride Liit (EIL) on Eesti Vabariigi inseneriühenduste, insenerikoolitajate ning inseneritööd hindavate ettevõtjate ja sihtasutuste ühist tehnoloogiahuvi koondav vabatahtlik juriidiline ühendus. EIL loob keskkonna kutseliste inseneride ettevalmistamiseks ja rakendamiseks koostöös teadlaste ja ettevõtjatega.

Tegevussuund 1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ning selleks vajalikud tegevused
1. Inseneeria-alase informatsiooni koondamine internetiportaal insener.ee, info kogumine, administreerimine. Eesmärk: koondinformatsioon kooliõpilastele, tudengitele, inseneridele ja ettevõtjatele;
2. Põhikoolides ja gümnaasiumites vestluste/loengute pidamine 40 tk/aastas. Eesmärk: inseneri edulood on orientatsiooniks ja innustavad noori tegutsema tehnika ja tehnoloogia valdkonnas;
3. Gümnaasiumites tehnoloogia valdkonna õpetamine, sh õppekavade koostamine, õppematerjali sobitamine, valikaine tundide andmine. Eesmärk: vähemalt 40% gümnasiste valivad tehnoloogia suuna;
4. Huviringide töö juhendamine. Eesmärk: tehnikaringide tegevusvaldkonna ja geograafia laiendamine, materiaalse baasi tugevdamine, juhendajate koolitus;
5. Kutse- ja tehnikakõrgkoolide ning ülikoolide infrastruktuuri (laborid, muuseum, raamatukogu) kasutamine õpilastes tehnikahuvi tekitamiseks, tegevused: laboratoorsete katsete teostamine, demonstratsioonid keerulistel seadmetel loodusnähtuste selgitamiseks. Eesmärk: õpilastele praktiliste tööde ja ka demonstratsioonide korraldamine,
6. Põhikooli-, kutsekooli- ja gümnaasiumiõpilaste tutvumisreisid ettevõtetes. Eesmärk: omada ettekujutust ettevõtluses kasutatavast tehnoloogiast, vahetu kontakt tööprotsessiga
7. Põhikooli ja gümnaasiumiõpetajate koolitus; kolme kursuse läbiviimine. Eesmärk: reaalainete ja ka tööõpetuse õpetajatele tehnilise mõtlemise ja teadmiste praktiliste väljundite süvendamine;
8. Inseneripäevade korraldamine; Eesmärk: inseneride rolli ja võimaluste ning väljakutsete teavitamine tervikahelas T&A&E

Tegevussuund 2. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel ning selleks vajalikud tegevused:
1. Õppekavade aluseks olevate kutsestandardite koostamine. Eesmärk: tööelu nõudmiste fikseerimine kvalifikatsiooni vastavuse hindamiseks ja õppekavade kaasajastamiseks;
2. Kutse-, rakenduskõrg- ja kõrghariduse õppekavade terviklikkuse tagamine, selleks ettepanekute koostamine. Eesmärk: tupikteede vältimiseks õppekavade sidumine ja ülikooli sisseastumiskriteeriumite sobitamine;
3. Õppekavade akrediteerimise korraldus Euroopa Rahvuslike Inseneriorganisatsioonide Assotsioonis (FEANI);selleks vajalikud tegevused: tehnika, tehnoloogia ja ehituse kõrghariduse õppekavade analüüsi teostamine, tõendusmaterjalide ja taustainfo koostamine FEANI-le. Eesmärk: õppekavades inseneriõppeainete mahu ja kvaliteedi vastavushinnang Euroinseneri kvalifikatsiooni taotlemiseks;
4. Kõrghariduse tasemete ja insenerikutsete sidumine, selleks kutse omistamise õiguste taotlusdokumentatsiooni koostamine. Eesmärk: koolitaja poolt lõpetajale kutse omistamise eelduste ja protseduuride koostamine;
5. Kõrgkooli erialaõpetajate ettevalmistamine inseneri kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks, selleks soovituslike juhendite koostamine. Eesmärk: insenerivaldkonna erialaõpetajad omavad kutsekvalifikatsiooni tunnistust, on kutselised insenerid (6, 7 või 8 tase)
6. Ettevõtete tippspetsialistide kaasamine õppeprotsessi. Eesmärk: praktilise vahetu töökogemuse toomine kooli, õpilaste ja tudengite poolt eriala väljundite tajumine

Tegevussuund 3. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas töötamise väärtustamine ning selleks vajalikud tegevused
1. Toimiv Elukestev õppesüsteem insenerikutse omandamiseks või taaskinnitamiseks, selleks koolitajate ja koolitusprogrammide aktsepteerimine. Eesmärk: erialaste teadmiste täiendamine ja dünaamiline vajaduspõhine õpe
2. Koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga teaduse, arenduse ja ettevõtluse sidumiseks seminaride korraldus „Teaduselt ettevõtlusele“; Eesmärk: regulaarsed arutelud ettevõtluse vajadustest ja teaduse võimalustest. Valdkondliku võimekuse ja jätkusuutlikkuse monitooring; 
3. Inseneriseminar/infopäev “Tehnikaharidus, tehnikateadus ja inseneeria“, selleks asjakohaste teatmematerjalide koostamine.Eesmärk: kõrghariduse kvaliteedi ja kvantiteedi vastavus tööturu vajadustele;
4. Inseneri töörahulolu tagamine, vastavate andmete kogumine ja hinnang. Eesmärk: inseneri loovust takistavate faktorite selgitus
5. Inseneride erialaühenduste ja kõrgkoolide vastavate erialade üliõpilaste omavaheline sidumine. Eesmärk: nn vanade ja noorte mõttemaailma lähendamine;
6. Piirkondlikud inseneriühendused, nende roll, mh teadlikkuse tõstmine ja organiseerimistöö. Eesmärk: maakonnakeskustes toimivad inseneriorganisatsioonid on mõttekojaks tehnoloogiate rakendamisel ja toimuvad elukorralduslikud arutelud sidumaks kohaliku kogukonnaga; 
7. Inseneride suhtluskeskkonna loomine internetis, keskkonna administreerimine Eesmärk: Informatsioon tehnika saavutustest, uutest tehnoloogiatest foorumi kommentaaridega;
8. Insenerikonverentsi korraldamine „Haridussüsteemi väljundid ettevõtluses“ (väärtusahel vilistlane - haritlane - teadlane - insener - ettevõtja) Eesmärk: erinevate haridustasemete õppekavade väljundite vastavus nõudlusega;