Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

MKMi logoMajandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eesmärk on luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise kaudu, samuti töösuhete ja töökeskkonna korraldamine ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise kavandamine ja elluviimine.

Eesmärgid

  • Ministeerium töötab oma valitsemisala valdkondades välja riigi arengukavad ja tagab nende kooskõla üleriigiliste arengukavadega, samuti korraldab nende finantseerimise, elluviimise ja tulemuste hindamise.
  • Koostöös teiste ministeeriumidega osaletakse üleriigiliste majanduse arengut käsitlevate arengukavade väljatöötamisel.
  • Valitsemisala valdkondade korraldamiseks koostatakse õigusaktide eelnõusid ja täidetakse nendega määratud ülesandeid.
  • Valitsemisalas korraldatakse koostööd Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.