Õppekäik

Õppekäigu info
Õppekäigus rikastavad igapäevast õppetööd.

Õppekäik (kasutatakse ka nimetusi ekskursioon, muuseumitund, tund ettevõttes, praktikum, laboritund) on kooli õppekavaga seotud õppetöö vorm, mis toimub väljaspool kooli ruume. Õppekäigu mõiste ja roll on ajas palju muutunud. Kui varem seostati õppekäike pigem ekskursioonide ja loodusõpetusega, siis tänapäeval on õppekäigu tähendus laiem. Õppekäigule võib minna näiteks loodusesse, muuseumisse, näitusele, kauplusse, ettevõttesse vmt.

Õppekäigule võib minna näiteks loodusesse, muuseumisse, näitusele, kauplusse, ettevõttesse vmt.

Õppekäigud rikastavad igapäevast õppetööd, pakkudes õpilastele head vaheldust tavapärasele õpikeskkonnale ning õppevormidele. Kohtumised eri valdkondade esindajatega nende töö juures avardavad õpilaste silmaringi ja kasvatavad huvi ümbritseva maailma vastu. Õppekäigul nähtu ja kogetu põhjal on noortel edaspidi lihtsam teha teadlikumaid karjääri- ja elukutsevalikuid.

Õppetöö ja teooria sidumine eluliste praktiliste tegevustega aitab õpilastel mõista, et tunnis õpitut võib vaja minna igal eluhetkel. Sellekohane hea näide on Räpina Gümnaasiumi 5. ja 7. klassi õpilaste õppekäik matemaatikatunni ajal kohalikku kauplusesse. Õpilased õppisid toidupoes massi- ja mahuühikuid, eri kaupade kaalu ning lahendasid matemaatikaülesandeid.

Paljud asutused, kuhu õppekäike korraldatakse (teadushariduskeskused, muuseumid jmt), on ise koostanud koolirühmadele mõeldud õppeprogrammid, mis harilikult kujutavad endast juhendatud ning ajaliselt piiritletud õpet. Õppeprogramm võib, aga ei pruugi olla osa kooliõpetaja korraldatud õppekäigust, kuid igale väljaspool klassiruumi toimuvale õppeprogrammile toob õpilasi õppekäik (Timoštšuk, I., Uppin, H., Näkk, A.-M. (2020). Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas, lk 17).

On koole, kus loodus- ja keskkonnateemalistel õppekäikudel käivad kõik klassid ning selleks on taotletud rahastus SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK). Õpilased saavad osaleda mitmesugustel õppekäikudel või õppeprogrammides, mille on ette valmistanud ja korraldavad koolivälised partnerid. Näiteks on Viimsi Keskkool teinud õppekäike Tallinna Botaanikaaeda, Tartu Observatooriumisse ja Tallinna Tehnikaülikooli Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskusesse