Teemapäev või -nädal

Teemapäev, teemanädal info
Teemapäeva raames on hea võimalust külastada kodukandi ettevõtteid.

Koolid korraldavad igal aastal teemapäevi ja -nädalaid eesmärgiga rikastada õpilaste harjumuspärast koolielu ning kaasata õppetegevustesse partnereid väljastpoolt. Ülekoolilisse ja klassivälisesse õppetöösse saab edukalt lõimida eri aineid ja rakendada riiklikus õppekavas nimetatud läbivaid teemasid. Teemapäevadel ja -nädalatel võib ellu viia mitmesuguseid tegevusi, näiteks külalisloenguid, õppekäike, töötubasid, konkursse, näitusi, konverentse, laatasid jmt.

Teemapäevi võib teha ühepäevase üritusena, kuid tegevusi saab jagada ka nädalate ja kuude peale. Temaatiliste ürituste raames on tervel kooliperel hea võimalus saada eemale igapäevasest õpperutiinist ning kohtuda näiteks huvitavate ametite esindajatega, kuulata inspireerivaid loenguid ja lüüa kaasa praktilistes töötubades.

Ettevõtluse ja karjääri teemapäevi ning -nädalaid on suure eduga korraldatud paljudes Eesti koolides.

Ettevõtluse ja karjääri teemapäevi ning -nädalaid on suure eduga korraldatud paljudes Eesti koolides. Õpilased külastavad ettevõtlusüritustel kodukandi ettevõtteid, osalevad temaatilistel loengutel ja mängudel ning toimuvad õpilasfirmade esitlused ja laadad. Karjääriüritustel teevad koolid sageli koostööd kutse- ja kõrgkoolidega ning kohalike asutuste ja ettevõtetega.

Näiteks Vändra Gümnaasiumi 2018. aasta karjäärinädalal said õpilased tutvuda Eesti kõrgkoolide ja seal pakutavate erialadega. Kooli külastasid kõrgkoolide õppejõud ja tudengid, kes viisid läbi erialasid tutvustavaid töötube ning jagasid hüva nõu ülikooliõpingute kohta. Sellistel teemapäevadel saavad õpilased aimu huvitavatest erialadest ja ametitest ning uute teadmiste valguses on lihtsam valida tulevast elukutset.

Üha enam koole lisab teemapäevade kavasse põnevaid teadusüritusi, kus räägitakse õpilastele teadlaste osatähtsusest ühiskonnas ja selgitatakse, milles seisneb nende igapäevatöö. Lümanda Põhikool kaasas 2017. aastal teaduspäevade korraldamisse Tallinna Tehnikaülikooli ning Tartu Ülikooli instituutide, loodusmuuseumi ja botaanikaaia professoreid, teadureid ja doktorante. Õpilased said osa geoloogia-, keemia-, füüsika- ja bioloogiapäevadest, mille vältel vaadati näitusi, käidi õppekäikudel, osaleti teadus- ja laboritundides ning tehti teaduskatseid ja -teatrit.

Eesti Loodusainete Õpetajate Liidu eestvedamisel korraldatakse Harjumaa koolide 8. klasside õpilastele loodusainete teemapäevi. Igal aastal toimuvatel teemapäevadel on õpilastel võimalus kuulata huvitavaid loodusteadusliku sisuga loenguid, nagu näiteks „Brasiilia“, „USA loodeosa rahvuspargid“, „Euroopa Liidu geograafia ja ajalugu“ ja „Hüljes – maadeuurija ja ökoloog“