Loovtöö

Loov-,uurimis- või praktiline töö info
Loovtöö ja uurimistöö koostamisel saab õpilasele abiks olla eri valdkondade spetsialistid.

Loovtöö tegemine põhikoolis ja uurimistöö (kasutatakse ka nimetust õpilasuurimus) või praktilise töö tegemine gümnaasiumis on kooli lõpetamise kohustuslikud osad.

Tegevuse käigus areneb õpilase loov mõtlemine ja enda töö kavandamise oskus, samuti oskus püstitada probleeme ja otsida neile lahendusi. 

Loov-, uurimis- või praktilise töö tegemine on pikemaajaline juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane süveneb huvipakkuvasse teemasse, omandab teadusliku mõtteviisi alused ja iseseisva töö oskused ning koostab lõpptulemusena kirjaliku töö. Tegevuse käigus areneb õpilase loov mõtlemine ja enda töö kavandamise oskus, samuti oskus püstitada probleeme ja otsida neile lahendusi. Töö tegemise tulemusel võib õpilasel tekkida sügavam huvi uuritava valdkonna vastu, mis suunab teda just seda eriala edasi õppima.

Loov-, uurimis- või praktilise töö juhendaja ei pea olema oma kooli õpetaja, kaasata võib asjatundja väljastpoolt kooli. Eri valdkondade spetsialistid saavad õpilastele abi pakkuda uurimisteemade, -küsimuste ja -meetodite valikul. Tehtava töö tulemused võivad omakorda anda panuse spetsialisti enda valdkonda või uurimisteemasse või hoopis leida rakendust igapäevatöös. Juhendamisse võib kaasata koguni mitu asutust või ettevõtet.

Ilmeka näitena saab tuua Läänemaa Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilase Piia Tomingase uurimistöö „Roheka õõskeele populatsioonidünaamika Eestis ja Keemu rannaniidul. Muutliku hooldamise mõju liigi arvukusele Keemu rannaniidu näitel“, mille kaasjuhendaja oli Keskkonnaameti kaitsekorralduse spetsialist.

Ka Tallinna 21. Kooli 11. klassi õpilase Kristjan Kõsteri uurimistöö „Vetikast Furcellaria lumbricalis ekstraheeritud furtsellaraani suhkrugeeli tugevuse sõltuvus furtsellaraani lahuse pH-st“ valmis tihedas koostöös Saaremaa ettevõttega Est-Agar AS.

Veel näiteid kooliväliste partnerite juhendamisel tehtud loov- ja uurimistööde kohta leiab ajakirja Akadeemiake kodulehel rubriigist „Viimased numbrid“ ja õpilaste teadustööde riikliku konkursi kogumikest, mida saab lugeda Eesti Teadusagentuuri kodulehel.

Gümnasist Karl Hendrik Tamkivi esines 2018. aasta keskkonnahariduse konverentsil sisuka ja huvipakkuva ettekandega uurimistöö olemusest ja ulatusest oma uurimistöö näitel. Ettekande videosalvestist saab vaadata siit.

Uurimis- ja praktilise töö ettevalmistamise ja hindamise tingimuste ning korra kohta saab lisainfot Riigi Teatajast.