Teadus- ja tehnoloogiapakt ning inseneeria

Teadus- ja tehnolgoogiapakti logoTeadus- ja tehnoloogiapakt on ühiskondlik koostöölepe teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arendamiseks. Pakti üldeesmärk on valdkonna hariduse ja ettevõtluse jätkusuutlik arendamine ning piisava tööjõu tagamine Eestis.

Arvatakse, et 10-15 aasta pärast on 60% parimatest ametitest sellised, mida praegu veel olemaski ei ole. Mida kiiremini areneb tehnoloogia, seda rohkem on vaja inimesi, kelle oskused on mitmekesised ja kes suudavad erinevaid valdkondi omavahel ühendada. Koos innovatsiooniga arenevad ka ametid. 

Eestis toonitavad nii tööandjad kui OSKA tööjõuvajaduste seireanalüüs suurt vajadust LTT valdkonna töötajate järgi. "Eestit ootab ees inseneride ja teiste töötleva tööstuse spetsialistide põud, mis vajab kiiret lahendust riigilt ja ettevõtjatelt, vastasel juhul kannatab tööstuse areng ja seeläbi riigi maksutulu. OSKA töötleva tööstuse lähituleviku töökohtade ja oskuste vajadusi analüüsinud uuringust selgub, et lähikümnendil jääb puudu 2/3 inseneridest", kirjutavad OSKA raporti koostajad. See seab väljakutse tänasele haridusele, et muuta loodus- ja täppisteaduste, tehnoloogia ning inseneeria valdkond noortele atraktiivseks.

Teadus- ja tehnoloogiapakti tegevused ongi sellest lähtuvalt fokusseeritud inseneeria valdkonna ja selle karjäärivõimaluste populariseerimisele. Eesmärk on suurendada arusaama inseneeria laiapõhjalisest olemusest, selle lõimitusest teiste valdkondadega ning avaratest karjäärivõimalustest ja tuleviku perspektiividest, mis inseneri hariduse omandamisel avanevad.  

Liitu pakti võrgustikuga!

Haridus- ja teadusministeeriumi ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi algatusel on ellu kutsutud teadus- ja tehnoloogiapakt – ühiskondlik koostöölepe teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arendamiseks. Pakti koostöövõrgustik pakub tuge ja uut infot oma tegevuste kavandamisel ning elluviimisel, võimaldab olla infovahetuses pakti teiste partneritega, saada osa teiste parimast praktikast ning jagada oma kogemusi. Iga liituja koostab tegevuskava, millega mää­ratletakse oma tegevused pakti eesmärkide saavutamiseks, tegevuste elluviimine toimub liituja eelarveliste võimaluste piires. 

Kutsume haridusasutusi teadus- ja tehnoloogiapaktiga liituma, pakti eesmärkide ja tekstiga saab lähemalt tutvuda siin. Samast leiab ka juhised liitumiseks ja seniste liitunute tegevuskavad.

Teadus- ja tehnoloogiapaktiga liitumisel täidab partner online liitumisvormi. Selles näidatakse teistele partneritele ja laiemale avalikkusele, milliseid tegevusi pakti eesmärkide elluviimiseks juba tehakse või plaanitakse teha tulevikus. Lisaks infovahetusele aitab tegevuskava koostamine ka partneril endal häid praktikaid paremini läbi mõelda ja süstematiseerida.

Tutvu ka paktiga juba liitunud partnerite tegevustega!

Lisainfo:
Kadri Martin
Eesti Teadusagentuur
kadri.martin@etag.ee