Koolide ja kooliväliste partnerite koostöö

Koolide ja ettevõtete koostöö
Üle Euroopa peetakse haridussüsteemide nõrkuseks nn reaalse elu vähest seostatust haridusega – koolis õpitavaid teoreetilisi teadmisi ei osata seostada päriseluliste protsessidega, õpilastel puudub piisav info, et pärast põhikooli või gümnaasiumi lõpetamist teha teadlikke valikuid oma edasise haridustee osas, mis seoks nii nende huvid kui ka võimed ühiskonna vajadustega.
Selleks, et õpitavat igapäevaeluga enam siduda ning seeläbi ka õppimist mitmekesisemaks ja huvitavamaks muuta, on oluline kaasata kooliväliseid partnereid, olgu nendeks ettevõtted või mistahes muud asutused ja organisatsioonid (kutse- ja ülikoolid, kohalikud omavalitsused, muuseumid, teaduskeskused jt). Neil kõigil on võimalus muuta loodus-, täppisteaduse ja tehnoloogia ning inseneeriaga seonduv aineõpe huvitavaks ning seeläbi need valdkonnad noorte jaoks populaarsemaks, panustada hariduse kvaliteedi tõstmisse ja aidata kaasa teadlike karjäärivalikute tegemisele

Koolide koostöö ettevõtetega
Ettevõtete koostöö koolidega loob õpilastele mitmekülgseid
võimalusi. Foto: erakogu

Koostöö puhul ei ole oluline partneri suurus või rahalised võimalused. Tähtis, et on olemas valmidus ja soov ühiselt tegutseda ning koostööks leitakse alati võimalus. Sealjuures alustada tasuks väiksema ulatusega ettevõtmistest. Hea koostöö korral tekib paratamatult tekib üha uusi ideid, mida soovitakse ühiselt ellu viia.

Sageli on koostöö alustamise takistuseks asjaolu, et ei osata kuskilt pihta hakata. Mõtete koondamiseks ning sobiva koostöö idee leidmiseks tasub tutvuda koolide ja kooliväliste partnerite koostöövormide kirjeldustega, kus lisaks koostöö sisu detailsemale selgitusele on kirjeldatud ka juba toimivaid näiteid koolide ja partnerite vahel.
Heade praktikate tutvustamiseks, kogemuste vahetamiseks ja võimalike koostööpartnerite leidmiseks on Eesti Teadusagentuur koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning ettevõtlusprogrammiga “Edu ja Tegu” korraldanud koostööseminare. Seminaride salvestuste ning kavadega saate tutvuda SIIN.
Laiema valiku headest koostöö praktikatest leiate koostöö teemalistest materjalidest.

Lisainfo:
Kadri Martin
Eesti Teadusagentuur
kadri.martin@etag.ee