Valikkursus

Valikkursuse info
Valikkursus annab koolidele teha asutuste, organisatsioonide ja ettevõtetega koostööd.

Valikkursus (kasutatakse ka nimetusi valikaine, vabaainete kursus) on õppetöö vorm, mis koosneb tavaliselt 35 õppetunnist. Kool koostab oma õppekava ja loob sinna juurde valikkursusi riiklikust õppekavast ja gümnaasiumi õppesuundadest lähtudes ning unustamata sealjuures piirkondlikke eelistusi ja võimalusi.

Koolid teevad valikkursuste loomisel ja õpetamisel koostööd asutuste, organisatsioonide ja ettevõtetega. Näiteks Tartu Ülikooli teaduskool, Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikool on loonud valik- ja e-kursusi, mis on jõukohased ka gümnaasiumiõpilastele. Valikkursuste kavandamisel on koostöövõimalusi leidnud ka koolid omavahel: Tallinna 21. Koolil, Gustav Adolfi Gümnaasiumil ja Tallinna Reaalkoolil on ühised valikkursused, millest saavad osa võtta kõigi kolme õppeasutuse õpilased.

Koolid teevad valikkursuste loomisel ja õpetamisel koostööd asutuste, organisatsioonide ja ettevõtetega.

Osa loodusainete valdkonna valikkursusi on aineülesed ja praktilise kallakuga, aidates omal moel elavdada loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia ehk LTT valdkonna (LTT valdkonnad on matemaatika, loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia, tehnoloogia ja inseneeria) õppimist gümnaasiumis. Näiteks „Mehhatroonika ja robootika“, „Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond“ ning „Geoinformaatika“ on valikkursused, mis ei ole seotud ainult ühe ainega ja neid kursusi saab edukalt siduda mitmes ainetunnis omandatud teadmistega.

Tallinna Reaalkooli gümnasistide tunniplaanis on alates 2013. aastast geoinformaatika valikkursus, mis on suunanud nii mõnegi abituriendi jätkama haridusteed näiteks geograafia, geodeesia või ehitusega seotud erialadel. Geoinformaatika valikkursus sai teoks tänu tihedale koostööle reaalkooli, Tartu Ülikooli teaduskooli ja ettevõtte AlphaGIS OÜ vahel.

Elva Gümnaasiumi mehhatroonika valikkursuse loomisel on koolile appi tulnud tööstuselektroonika tootja Enics Eesti AS ja Eesti Lennuakadeemia. Praktilise insenertehnilise kallakuga õpikursus lisati kooli õppekavasse eesmärgiga ergutada noori edasi õppima tehnikaerialadel. Kodanikukaitse õppemooduli valikkursuste raames kavandatakse õppetegevusi koos Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitseväe Akadeemia ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga. Õpilased saavad oma teadmiste pagasit rikastada näiteks riigikaitse, vetelpääste, esmaabi ja toksikoloogia valikkursusel.