Valikaine loomine

Eesti gümnaasiumites on igal koolil võimalik luua oma õppesuundade ja valikainete süsteem, mis vastab oma piirkonna vajadustele ning võimalustele.

Valikaine või -kursus on õppetöö vorm, mis üldjuhul koosneb 35 ainetunnist. Valikkursuse tunnid võivad toimuda osaliselt või täielikult ettevõtete ruumides või territooriumil.

Näiteks Jõhvi riigigümnaasiumi ettevõtete-põhise STEM* valikkursuse läbiviijateks on mitme ettevõtte inimesed, kursusel toimub õppetöö nii auditoorsena kui ettevõtete juures, osalejad koostavad enda valitud teemal kursusega seonduva lõputöö.

*STEM - Science, tehnology, engineerig, mathematics (teadus, tehnoloogia, inseneeria, matemaatika)