Teadusteater OÜ

KVARK (Teadusteater OÜ) tegutseb iga päev, et innustada inimesi küsima ja avastama.kvark_logo

Tahame, et uuritaks sisu, mitte lihtsalt ei lepitaks faktidega. Ainult nii saame liikuda lähemale teaduspõhisele ühiskonnale. Oleme leidnud, et seda huvi on kõige parem tekitada teadust ja meelelahutust kokku segades - pakume teadusliku meelelahutust. Loome üritustele sisu, teeme teadusteatrit ning nupukaid töötubasid. Lisaks on meie meeskond loonud Rakett69 ülesanded kõigil hooaegadel.

Teine poole meie meeskonnast tegeleb aktiivselt erilahenduste loomisega. Toodame muuseumitele hariduslikult korrektse sisuga eksponaate. Lisaks aitame ettevõtetel korraldada keskkonda ja teaduspõhist ühiskonda toetavaid projekte. Oleme aastatega inspireerinud mõttemaailma avardama suurt hulka noori ja vanu.

Tegevussuund 1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ning selleks vajalikud tegevused:
- lastes ja noortes positiivsete hoiakute kujundamine, situatsioonilise huvi väljaarendamine sügavamaks
personaalseks huviks, soodustamaks paremat ettevalmistust LTTs;
- teaduse-, tehnika- ja tehnoloogiaringide ning huvihariduse kättesaadavuse suurendamine, õppesisu ja
tugisüsteemide arendamine, formaalhariduse ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste lõimimine;
- avalikkuse teadlikkuse tõstmine teaduse, tehnoloogia ja inseneeria olulisusest majandusinnovatsioonile ja
ühiskonnale laiemalt.

Viime läbi töötubasid ja teadusteatrit nii avalikel kui eraüritustel. Lisaks tuleb novembris Saku Suurhallis maailma suurim
teadusteatri etendus, millega loodame avastamispisiku viia 12000 vaatajani. Muidugi moodustab olulise osa ka Rakett69
ülesannete välja töötamine ja sellega saate valmimisele kaasa aitamine.

Tegevussuund 2. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel ning selleks vajalikud tegevused:
- õpetajate ning õppejõudude teadlikkuse ja oskuste tõstmine õppetöö sidumiseks ühiskonna vajadustega;
- kutse- ja kõrghariduse õppekavade ja keskhariduse õppesuundade arendamine, sh õppekavade täiendamine
piirnevate ja teenindavate valdkondade õppeainetega (majandus, ettevõtlus, IT jne); tehnoloogilise
õppekeskkonna ühiskasutuse arendamine (laborid ja õppevahendid).

Tahame hakata korraldama õpetajate koolitusi, mis aitavad neil end LTT valdkonnas mugavamalt tunda ning annaks
julguse teemat ka lastele põnevalt edasi anda. Oleme koostanud ka õppekavasid.

Tegevussuund 3. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas töötamise väärtustamine ning selleks vajalikud tegevused:
- töökohtadel ja võtmeametites vajalike LTT oskuste teadvustamine tööandjate poolt; vastavatel ametikohtadel
kutseliste inseneride rakendamine, mis motiveerib omandama insenerikutset ja tõstma kutsekompetentsuse taset.

KVARK lahenduse pool meeskonnast koosneb inseneridest, materjaliteadlastest ning teistest LTT valdkonna üliõpilastest ja
lõpetajatest. Toetame meeskonna sees pidevat edasiarenemist.