Koolide ja ettevõtete koostöö

Eesti haridussüsteemi nõrkuseks peetakse koolis õpetatava vähest seostamist reaalse eluga, mistõttu lastel pole kooli  lõpetamisel piisavalt teadmisi edasise haridustee osas teadlike valikute tegemiseks viisil, mis seoks nende huvid ja võimed ühiskonna vajadustega.

Ettevõtete kaasamine aitab

õpitavat paremini mõista ja reaalse eluga seostada.

Üheks võimaluseks koolides õpetatavat päriseluga seostada on ettevõtete õppetegevusse kaasamine. On väga oluline, et noorte valmisolek ja motivatsioon omandada täppisteaduste, tehnoloogia või inseneeria alane kõrgharidus saaks tugeva aluse juba põhikoolis ja gümnaasiumis.

Ettevõtete kaasamine aitab koolis õpetatavat reaalse eluga seostada, teeb teooria kergemini mõistetavaks, aitab populariseerida teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonda ning tut­vustab noortele vastavaid karjäärivõimalusi.

Õpilased ettevõtteskülas

Igal ettevõttel on võimalus muuta teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkond noorte seas populaarsemaks, panustada hariduse kvaliteedi tõstmisse ja aidata kaasa teadlike karjäärivalikute tegemisele. Selleks ei pea olema suur ettevõte. Oluline, et oleks olemas valmidus ning koolidega koos leiatakse võimalused. Koostöö võib seisneda ainetundide läbiviimises, ettevõtte külastustes, uurimistöö teemade väljapakkumises. Koos võib luua ainekursuse või ülesanded ühes-kahes aines õppe rikastamiseks jne.

Valikuga võimalikest koostöömudelitest koos kirjeldusega on toodud parempoolses menüüs. Kirjelduste loetelu täieneb jooksvalt.

Lae siit alla koolide ja ettevõtete koostööd tutvustav voldik. 

Foto: Eesti Masinatööstuse Liit - "Miks siduda oma karjäär masina- ja metallitööstusega"