Kooli roll töövarjutamise korraldamisel

Töövarjutamise kavandamisel on tähtsal kohal eesmärkide, töövarju ja töövarjutatava ülesannete määratlemine ning tegevusplaani paikapanek. Oma kooli juhendaja koostab üldjuhul juhendi, mis toetab õpilasi nii töövarjuks olemise ajal kui ka pärast tegevuste mõtestamisel ja analüüsimisel.

Enne töövarjutamise algust selgitab oma kooli juhendaja õpilastele töövarjuks olemise tähendust ning suunab neid märkama, millega erisugustel ametikohtadel päriselt tegeletakse, milliseid teadmisi ja oskusi selles töös vaja läheb, millist haridust see amet eeldab ja kus huvipakkuvat eriala õppida saab.

Koolile on töövarjutamine hea võimalus teha koostööd lapsevanemate, vilistlaste ja kohalike tööandjatega, et innustada lapsevanemaid lapsi tööle kaasa võtma, luua kontakte kooli vilistlastega ja kutsuda omakandi tööandjaid tutvustama noortele oma ettevõtte ametikohti ja nende tööülesandeid.

Töövarjutamise analüüsimisel ning koostöö arendamisel omab suurt väärtust kõikidelt osalistelt küsitud tagasiside, sest sealt saadud infost on palju kasu edasise tegevuse kavandamisel. Kõigi arvamust teades on hõlpsam seada ühiseid eesmärke ja tõhustada koostööd kooliväliste partneritega.