Ettevõtte külastus

bürooEttevõtete külastused on järjest populaarsemad, kuna need annavad võimaluse tutvuda erinevate ametite ja töökeskkonnaga, saada teada, milliseid oskuseid ja teadmisi on vaja ning milliseid isikuomadusi ühes või teises kohas väärtustatakse. Samuti on oluline, et õpilased ja õpetajad saavad infot erinevate majandusvaldkondade kohta, milles ettevõtted tegutsevad. 

Kui noor teab, mida ühes või teises kohas tehakse, annab see talle parema valmisoleku edasiõppimise valikute tegemiseks. 

Hästi ettevalmistatud ettevõtte külastus on seotud õppekava ja õpetatavate ainetega, nii et see rikastab ka õppe teoreetilist osa. Eelnevalt on kokku lepitud külastuse eesmärgid, millise osaga tööprotsessis tutvutakse. Soovitavalt on õpilastel ka võimalik eelnevalt koolis, külastuse ajal või hiljem õppetöös lahendada külastatud ettevõtte tööl põhinevaid ülesandeid või ellu viia praktilisi projekte.

Külastuse ettevalmistamiseks on hea kasutada Innove loodud abimaterjali „Samm töömaailma“.