Koostöö olemus

Partneri roll valikkursuste korraldamisel

Kooliväline partner saab pakkuda õpilastele valikkursusi, mis on tervenisti nende endi loodud ja juhendatud, või aidatakse valikkursuse mõne kindla teema teoreetilist ning praktilist tegevust ette valmistada ja ellu viia.

Kooli roll valikkursuste korraldamisel

Ettevõtete ja koolide koostöö
Koolide ja ettevõtete koostöö valikkursuse loomisel.

Kool võib kavandada ja korraldada valikkursusi koostöös teiste koolide ja organisatsioonidega ning kasutada õpetamiseks kõikvõimalikke infotehnoloogilisi vahendeid. Valikkursuste väljatöötamisel tuleb siiski arvestada kehtiva õpikäsitusega, õpilaste hindamise korra ja riiklike õppekavadega.

Valikkursuste kavandamisel on tähtis välja selgitada nii kooli- kui partneripoolsed ootused ja vajadused ning seada ühised eesmärgid, et koostöö oleks kõikidele osalistele arusaadav ja tulemuslik.

Valikkursuste loomisel ja koostöösuhete hoidmisel on kooli hooleks üldine koordineerimine, hindamissüsteemi väljatöötamine ning õppetööks ruumide leidmine. Väga vajalik on küsida järjepidevalt ja süsteemselt tagasisidet, teha selle põhjal järeldusi ning muudatusi, kui see on vajalik.

Koostöö eelised ja kitsaskohad

  • Koolipoolsed koostöö eelised: mitmekesistab õppetööd, kaasab õppetöösse eri valdkondade spetsialiste, suurendab õpilaste motivatsiooni omandada teadmisi ja praktilisi kogemusi kindlas ainevaldkonnas, noored saavad valida just need valikkursused, mis neid tegelikult huvitavad jne.
  • Partneripoolsed koostöö eelised: edendab ja soodustab kogukondlikku koostööd, panustab kohaliku hariduselu arengusse, asutused ja ettevõtted saavad oma tegevusala noortele tutvustada ja selle vastu huvi äratada jne.
  • Koolipoolsed koostöö kitsaskohad: töö- ja ajamahukas, kulukas (nt tasuliste valikkursuste maksumus, juhendajate töötasu, õppevahendid, transport) jne.
  • Partneripoolsed koostöö kitsaskohad: kooli õppekavaga sobivate valikkursuste loomine, töö- ja ajamahukas, kulukas (nt kooliväliste juhendajate töötasu, õppevahendid, transport) jne.