Reio Lõbus uuris lageraie vajalikkust ja tagajärgi

Selle sajandi kõige levinud matsaraie viis on lageraie. Lageraiest on saanud rohepöörde valguses saanud aga päevakajaline teema. Millised on sellealased arusaamad ja suhtumine? Just seda uuris Saaremaa näitel Reio Lõbus.

Reio uurimistöö eesmärgiks oli teha erialase kirjanduse põhjal ülevaade lageraietest, nende vajalikkusest ja mõjust ühiskonnale. Sel eesmärgil viis ta läbi küsitluse, mille põhjal tegi kindlaks, milline on saarlaste suhtumine sellesse. Lisaks sellele uuris ta ka uurimistööks vajalike järelduste tegemiseks Saaremaa lageraielanke. Uurimistöö tulemusena selgus, et inimeste kriitilisus lageraiete suhtes suureneb vanuse kasvades. Seejuures ei olnud 11-15aastaste vastajate seas suhtumise erinevust sugude vahel. Täiskasvanud tõid lageraie valguses negatiivsena kõige rohkem välja sügavad rööpad, risu ja kõrged kännud, õpilased aga lindude ja loomade elupaikade kadu. 

lageraie
Mets. Foto: Pixabay.

2021. aasta jooksul vaatles Reio kokku 50 lageraielanki, mille raiutud puude keskmine vanus oli 67 aastat. Seejuures oli seemnepuudest esindatud kõige enam mändi, kaske ja haaba. Nende arv oli aga hektari kohta väga väike - ainult viiel langil oli see soovitatud normi juures ehk 20 – 70 seemnepuud hektari kohta. Kui arvestada aga seemnepuude hulka ka säilikpuud ja pikali kukkunud puud, oli 90% langeraielankidel normist vähem puid. Seega ei ole lageraielankidele jäetud piisavas koguses seemne- ja säilikpuid. Väljanägemise poolest võib aga öelda, et Saaremaa lageraielangid olid rahuldava väljanägemisega. Tulevikus saaks edasi uurida kuidas ja millises järjekorras asustavad rohttaimed lageraielangid. Lisaks ka seda, kuidas neid alasid hakkavad asustama putukad ning kui kaua läheb aega alade taas-metsastumiseks.

Reio selgitab, et tema jaoks olu uurimisteema valik loogiline, kuna oli teema kohta varem uurinud. “Töö koostamise käigus õppisin graafikute koostamist, asjade hindamist, aja planeerimist ja info otsimist,” selgitas ta. Enda uurimistöö tutvustamisel õppis ta oma mõtteid selgemalt väljendama: “Sain kinnitust, et tegelesin olulise teemaga, mis läheb paljudele korda.” Teistele noortele uurijatele soovitab ta valida enda jaoks köitev teema ning enda tulemusi jagama läbi õpilaste teadustööde riikliku konkurssi.

Reio töö pälvis tunnustusi Keskkonnaministeeriumi, Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli eriauhindade näol. Keskkonnaministeerium tõi välja Reio töö keskmes oleva lageraie kui metsa ökosüsteemi olulise mõju. Selle näol on tegemist valusa probleemiga Eesti looduskaitsele, mis annab ministeeriumile hea ülevaate, millises seisus Saaremaa raielangud on ning kuidas seda elanikud taluvad. Reio töö „Lageraied: mõiste, vajalikkus, tagajärjed inimeste suhtumine lageraietesse ja lageraielankide uuring Saaremaal 2021. aastal“ juhendajad on Inge Vahter ja Mart Mölder.

 

Autor: Mare Vahtre
Avaldatud: 16.06.2022