Koostöö olemus

Partneri roll kodanikuteaduse projektides

Kooliväline partner pakub koolile ja õpetajatele projekti koordinaatorite tuge, täiendkoolitusi, metoodilisi materjale, mõõtmisvahendeid ning tehnilisi lahendusi andmete kogumiseks ja haldamiseks.

Paljud kodanikuteaduse projektid loovad koolidele koostöövõimalusi teiste koolide ja teadlastega nii Eestis kui ka välismaal.

Kooli roll kodanikuteaduse projektides osaledes

Ettevõtete ja koolide koostöö
Koolide ja ettevõtete koostöö kodanikuteaduse
projektis.

Kooli ja/või õpetaja ülesanne on valida sobiv projekt ja teema, millega liituda, ning viia koos õpilastega ellu projektis väljapakutud tegevusi. Projekti lõppedes saab kogutud andmeid kasutada näiteks loov- ja uurimistööde kirjutamiseks, stendiettekannete koostamiseks või hoopis virtuaalnäituse korraldamiseks.

Tähtsal kohal on projekti tegevuste ja tulemuste tutvustamine nii kaasõpilastele, õpetajatele kui ka lapsevanematele, et tunnustada osalenuid ning ergutada õpilasi ja õpetajaid järjepidevalt huvipakkuvates kodanikuteaduse projektides kaasa lööma ja rakendama teaduslikke uurimismeetodeid igapäevases õppetöös.

Koostöö eelised ja kitsaskohad

  • Koolipoolsed koostöö eelised: parandab hariduse kvaliteeti, mitmekesistab õppetööd, saab edukalt siduda õppekavaga ja kasutada loov- ja uurimistööde kirjutamisel, võib rakendada nii õppetöös kui ka koolivälises tegevuses, suurendab õpilaste motivatsiooni omandada erialateadmisi, toetab õpilaste omaalgatust ja ettevõtlikkust jne.
  • Partneripoolsed koostöö eelised: aitab kaasa teaduslike andmete kogumisele ja analüüsimisele, edendab ning toetab õpilaste, õpetajate ja teadlaste koostööd, kodanikuteaduse projektidega liitub järjest rohkem koole jne.
  • Koolipoolsed koostöö kitsaskohad: töö- ja ajamahukas, kulukas (nt õppevahendite soetamine, laagrite, seminaride, konverentside, koolidevahelise ja piiriülese koostööga seotud transport, majutus, osalustasud) jne.
  • Partneripoolsed koostöö kitsaskohad: kooli õppekavaga sobivate projektide väljatöötamine, andmebaaside haldamine, projektide rahastamine jne.