Abiks uurimistöö tegemisel

Mis on uurimistöö?

Gümnaasiumis pead tegema uurimistöö, mis annab sulle hea võimaluse teha tutvust mõne huvitava valdkonnaga ning sellesse süvitsi minna. Saad selle tegemise käigus uusi teadmisi ning praktilisi oskusi ning mine tea - äkki mõjutab see sind ka tulevase elukutse valimisel ja leidmisel.

Uurimistöö on käsitlus mingist konkreetsest uurimisobjektist või -valdkonnast, mida töö autor peaks suutma uurida ja analüüsida uudse ja huvitava vaatenurga alt. Uurimistöö sisaldab endas kirjeldust uurimisobjektist või -probleemist, analüüsist ja tulemustest ning analüüsist. Kindlasti tuleb välja tuua uurimisprotsess ning meetodid, mida töö koostamisel on kasutatud. Teaduslikud uurimistööd jagunevad kaheks:

  • Uurimus ehk case study, mille käigus leitakse mingile probleemile vastus. Selle tarbeks kogutakse ja analüüsitakse andmeid ning arutletakse tulemuste üle. See uurimisviis on kasutusel loodusteadustes, aga ka reaal- ja sotsiaalteadustes.
  • Ülevaade ehk review, mis annab ülevaate teiste teadlaste uurimistulemustest. Muuhulgas antakse hinnang probleemi läbiuurituse kohta ning suuna edasisteks uurimistöödeks. Uurimisviis on rohkem kasutusel humanitaar- ja sotsiaalteadustes.

Uurimusi saab teha kolmel erineval tasemel:

  • Kirjeldav uurimus
  • Kahe nähtuse vaheliste seoste uurimine
  • Probleemi põhjuse analüüsimine

Uurimistööd koostades ei tohi unustada, et see peab olema ka teiste jaoks huvitav ning arusaadavalt ja loogiliselt kirja pandud. Sinu töö ei tohi väljendada teiste seisukohti sõna-sõnalt ilma allikale viitamata ehk ei tohi sisaldada plagiaati. Enda töös võid kasutada teemakohaseid allikaid erinevatelt autoritelt, kuid jõudma peab omapoolsete järeldusteni. 

Uurimis- või loovtöö koostamisel saab kasutada ka mitmeid toetavaid materjale. Neid leiad nii Eesti Teadusagentuuri uurimistööde koordinaatorite seminaride materjalide alt, artuni LOE JA UURI kodulehelt ja LÕOKEse õpetajakoolituste lehelt.

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Õpilaste teadustööde riiklik konkurssi autasustamine. Foto: Johanna Adojaan
Õpilaste teadustööde riikliku konkurssi auhindamine.
Foto: Johanna Adojaan

Sinu uurimistöö loob väärtust ning annab uusi teadmisi - esita see kindlasti ka õpilaste teadustööde riiklikule konkursile, mille auhinnafond on 18 400 eurot.
Konkursi eesmärk on pakkuda heal tasemel uurimistöö koostanud õpilastele väljundit ning motiveerida ja innustada noori teaduslikumale teemakäsitlusele ka kooli uurimistöödes. Konkursil osalemine annab hea võimaluse saada tagasisidet tehtud tööle ja end teistega võrrelda ning suurima väärtusena – kohtuda sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist kui mujalt maailmast. Konkurss pakub võimaluse enda uurimistööle anda motiveerivat ning innustavat väljundit.  

Kasutatud materjalid ning rohkem lugemist: