Teaduse populariseerimine

Teaduse populariseerimine on aina olulisem nii Eestis kui kogu maailmas. Teaduslik maailmapilt annab võimaluse paremini orienteeruda meie kiiresti muutuvas ühiskonnas.
Teaduse populariseerimisel on kaks suurt sihtrühma: kogu ühiskond ja noored, kes valmistuvad karjäärivalikuteks. Neist sihtrühmadest lähtuvalt on ka teaduse populariseerimise eesmärgid veidi erinevad.
1) Noortele on oluline jagada võimalikult elulähedast infot karjäärivõimaluste kohta teaduse, tehnoloogia ja inseneeriaga seotud erialadel. Igast lapsest ei pea tulevikus saama teadlast või inseneri, aga iga laps ja noor peaks saama nende valdkondadega omal tasemel tegeleda. Nii tekib võimalus huvide väljaarendamiseks ning parem oskus teha teadlikke edasiõppimisvalikuid.
2) Ühiskonna suunal on eesmärgiks teha paremini mõistetavaks teadlaste ja inseneride tegevus ning nende töö tulemuste olulisus meie igapäevases elus – nii see, mida teevad Eesti teadlased, kui ka see, mis toimub maailmas.
3) Kõikidele inimestele on oluline levitada teaduslikku maailmavaadet, arendada nende tõenduspõhist mõtteviisi ja nende kahe eelduseks olevat süsteemset mõtlemist, et saaksime paremini hakkama igapäevases infoküllases ja tehnoloogiarikkas ühiskonnas, oskaksime ise igapäevaselt teha tõenduspõhiseid otsuseid ja nõuda seda ka otsustajatelt.

Võimaluste pakkumisel on oluline koostöö teaduse populariseerijate, haridusasutuste, kohaliku omavalitsuse ja riigi vahel.

Eesti teadusagentuur viib ellu TeaMe+ tegevusi, korraldab õpilaste teadustööde ja õpilasleiutajate riiklikku konkurssi, koordineerib teaduse populariseerimise projektikonkurssi ning tunnustab koos haridus- ja teadusministeeriumiga teaduse populariseerijaid.

Teadus- ja tehnoloogiapakti partnerid tõstavad noorte huvi loodus- ja täppisteaduste, tehnoloogia ja inseneeria vastu, aitavad kaasa valdkonna hariduse kvaliteedi kasvule ning valdkonnas töötamise väärtustamisele. Loe lähemalt siit