Koolide ja ettevõtete koostöö

Haridussüsteemide nõrkuseks üle Euroopa on peetud nn reaalse elu vähest seostatust haridusega – lastel pole piisavalt infot, et peale põhikooli või gümnaasiumi lõpetamist teha teadlikke valikuid oma edasise haridustee osas viisil, mis seoks laste huvid ja võimed ühiskonna vajadustega.

Ettevõtete kaasamine aitab õpitavat paremini mõista ja reaalse eluga seostada.

On väga oluline, et noorte valmisolek ja motivatsioon omandada kõrgharidus täppisteaduste, tehnoloogia või inseneeria valdkonnas saaks tugeva aluse juba põhikoolis ja gümnaasiumis. Ettevõtete kaasamine aitab koolis õpetatavat reaalse eluga seostada, teeb teooria kergemini mõistetavaks, aitab populariseerida teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonda ning tut­vustab noortele vastavaid karjäärivõimalusi.

Õpilased ettevõtteskülas

Igal ettevõttel on võimalus muuta teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkond noorte seas populaarsemaks, panustada hariduse kvaliteedi tõstmisse ja aidata kaasa teadlike karjäärivalikute tegemisele. Selleks ei pea olema suur ettevõte. Oluline, et oleks olemas valmidus ning koolidega koos leiatakse võimalused. Koostöö võib seisneda ainetundide läbiviimises, ettevõtte külastustes, uurimistöö teemade väljapakkumises. Koos võib luua ainekursuse või ülesanded ühes-kahes aines õppe rikastamiseks jne.

Valikuga võimalikest koostöömudelitest koos kirjeldusega on toodud parempoolses menüüs. Kirjelduste loetelu täieneb jooksvalt.

Foto: Eesti Masinatööstuse Liit - "Miks siduda oma karjäär masina- ja metallitööstusega"