Koolide ja ettevõtete koostöö

Üle Euroopa on haridussüsteemide nõrkuseks peetud nn reaalse elu vähest seostatust haridusega – lastel puudub piisav info, et peale põhikooli või gümnaasiumi lõpetamist teha teadlikke valikuid oma edasise haridustee osas, mis seoks laste huvid ja võimed ühiskonna vajadustega.

Ettevõtete kaasamine aitab õpitavat paremini mõista ja reaalse eluga seostada.

Noorte valmisolek ja motivatsioon omandada kõrgharidus täppisteaduste, tehnoloogia või inseneeria valdkonnas peab saama tugeva aluse juba põhikoolis ja gümnaasiumis. Ettevõtete kaasamine aitab õpetatavat reaalse eluga seostada, teeb teooria kergemini mõistetavaks, aitab populariseerida teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonda ning tut­vustab noortele vastavaid karjäärivõimalusi.

Õpilased ettevõtteskülas

Igal ettevõttel on võimalus muuta teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkond noorte seas populaarsemaks, panustada hariduse kvaliteedi tõstmisse ja aidata kaasa teadlike karjäärivalikute tegemisele. Selleks ei pea olema suur ettevõte, oluline, et on olemas valmidus, koos leiame võimalused. Koostöö võib seisneda ainetundide läbiviimises, ettevõtte külastustes, uurimistöö teemade väljapakkumises. Koos võib luua ainekursuse või ülesanded ühes-kahes aines õppe rikastamiseks jne.

Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakond aitab koolidel ja ettevõtetel üksteist leida ja tegevusi kavandada. Samuti püüame olla abiks ettevõtete oskusteabe ja praktikate sidumisel õppetööga.

Foto: Eesti Masinatööstuse Liit - "Miks siduda oma karjäär masina- ja metallitööstusega"

Lisainfo ja koostöövõimalused:
Signe Ambre
signe.ambre@etag.ee