Õppematerjalid

Allpool on toodud erinevate õppematerjalide loetelu, mida klassi- ja aineõpetajad saavad oma tundides kasutada.

  • Õppematerjalid kaheksale gümnaasiumi loodusteaduste- ja tehnoloogia valikkursusele ja LTT neljale  põhikursusele. Materjalid on tasuta kättesaadavad e-kursustena Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Moodle’i keskkonnas, haridusportaalist www.e-koolikott.ee , www.koolielu.ee rubriigis „Õppevara” ja lingid leiab aadressilt www.etag.ee/valikkursused/
  • Teadushuviharidusega seotud materjalid, raamatu „Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest“ ja teadushuvihariduse koolitusmaterjale leiate Eesti Teadusagentuuri veebist
  • Veebiportaalis miks.ee õpilastele suunatud karjäärilood ja uurimistöö kirjutamisega seotud artiklid ning videod.
  • Telesaadete „Püramiidi tipus“ ja „Rakett69“ materjalid, mida saab siduda põhikooli ja gümnaasiumi õppekavadega. 

- „Püramiidi tipus“ aadressil www.veebiakadeemia.ee

- „Rakett 69“ saated ja teadustoimetaja lisakommentaaridega veebisaated aadressil www.rakett69.ee

  • Meedia käsiraamat teadlastele, mis on abiks igas võimalikus tüüpolukorras meediaga suhtlemisel: kasiraamat.err.ee/
  • Veebinarid, mis toetavad uurimistööde ettevalmistusprotsessi. Projekti "Scientix" raames valmis kaks Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professori Margus Pedaste veebiloengut. Loengute kestus on ~60 minutit ja need on järelvaadatavad aadressil www.etag.ee/scientix

- Veebinar 1: Probleemi, uurimisküsimuse ja hüpoteesi sõnastamine kvantitatiivses, kvalitatiivses ja kombineeritud uuringus. Tutvustatakse kvantitatiivse ja kvalitatiivse uuringu põhierinevusi. Arutletakse, millal rakendada üht ja teist ning millal võtta kasutusele kombineeritud uuring. Samuti selgitatakse, mis on probleem, uurimisküsimus ja hüpotees, tutvustatakse nende definitsioone ning kvaliteedi hindamise võimalusi.

- Veebinar 2: Koolis rakendatavad uuringudisainid. Tutvustatakse etnograafilise uuringu, ülevaateuuringu, eksperimendi, juhtumiuuringu ja tegevusuuringu põhitõdesid. Selgitatakse, milleks on üks või teine koolis sobilik, millised on nende etapid ja ohud rakendamisel.

 

Lisainfo:
Katrin Saart, e-post: katrin.saart@etag.ee, www.etag.ee/scientix